E-pošta info@nepremicnine-kocevje.si
Telefon NEPREMIČNINE KOČEVJE d.o.o.

Splošni pogoji

1.člen - pomen uporabljenih pojmov

 • Nepremičninska družba ® družba NEPREMIČNINE KOČEVJE d.o.o., Trg zbora odposlancev 12 c, 1330 Kočevje, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami po Zakonu o nepremičninskem posredovanju
 • Nepremičninski posrednik ® fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja, na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu
 • Posredovanje v prometu z nepremičninami ® opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino
 • Naročitelj ® fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju
 • Tretja oseba ® oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino
 • Naročiteljevi ožji družinski člani ® naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžna preživljati
 • Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami ® pogodba sklenjena med nepremičninsko družbo in naročiteljem, s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena

 

2. člen - vrste storitev nepremičninskega podjetja

Podjetje NEPREMIČNINE KOČEVJE d.o.o. v prometu z nepremičninami opravlja naslednje storitve:

 • posredovanje pri prodaji oziroma nakupu nepremičnin
 • posredovanje pri najemu oziroma oddaji nepremičnin
 • prodaja lastnih nepremičnin

 

3. člen - seznam in opis storitev-poslov

Seznam in opis storitev oziroma poslov, ki se jih nepremičninska družba zaveže opraviti pri opravljanju posameznih vrst storitev in so vključeni v plačilo provizije za posredovanje pri prometu z nepremičninami:

 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami
 • ogled nepremičnine na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami
 • vzpostavljanje stikov med naročiteljem in tretjimi osebami in seznanjanje stranke z vsemi podrobnostmi in okoliščinami o nepremičnini, ki je predmet nakupa, prodaje oziroma najema nepremičnine
 • pojasnitev trenutnih razmer na trgu (trenutnih cen nepremičnin na trgu), pojasnitev in seznanitev z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami, višina in vrsta davčnih obveznosti, seznanitev z višino stroškov notarske overitve podpisov, vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja, morebitna tveganja, povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami
 • obvezna preveritev pravnega stanja nepremičnine in preveritev ustrezne dokumentacije
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pravnega posla
 • seznanjanje naročitelja in tretje osebe z vsemi okoliščinami in drugimi pravicami tretjih na nepremičninah oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi razmerji
 • priprava prodajne oziroma najemne predpogodbe, prodajne oziroma najemne pogodbe ali drugega dogovora v zvezi s prodajo, nakupom ali najemom ter sodelovanje pri podpisu, razen če je v pogodbi o posredovanju dogovorjeno drugače
 • oglaševanje prodaje nepremičnin po ustaljeni metodi (oglasniki, tržni splet in ostali tiskani mediji)
 • seznanjanje stranke s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in na ugotovljene napake (stvarne in pravne napake)
 • prisotnost pri ogledu nepremičnine, ki je predmet posredovanja
 • posredovanje in prijava prodajne oziroma najemne pogodbe na DURS za namen odmere davka ter organiziranje overitve podpisa prodajne oziroma najemne pogodbe pri notarju
 • organiziranje in sodelovanje pri primopredaji nepremičnine in sestava primopredajnega zapisnika
 • popis trenutnih stanj vseh števcev porabe v okviru primopredajnega zapisnika

 

4. člen - ostale storitve

Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita o opravljanju dodatnih storitve (posli, ki niso vključeni oziroma zajeti v ceni posredniške provizije na podlagi pogodbe o posredovanju) :

 • ureditev-posredovanje pri cenitvi nepremičnine (uradni cenilci)
 • sestava in vložitev zemljiškoknjižnih predlogov in ureditev potrebnega za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine
 • ostale storitve, ki jih ne zajema plačilo za posredovanje in se zanje dogovorita nepremičninska družba in naročitelj s pogodbo.

V primeru, da se nepremičninska družba in naročitelj dogovorita za dodatne storitve iz prejšnjega odstavka, se le te obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe NEPREMIČNINE KOČEVJE d.o.o., Trg zbora odposlancev 12 c, 1330 Kočevje

 

5. člen - pravica do posredniške provizije

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje tedaj, ko je sklenjena pogodba, za katero je posredoval, če ni dogovorjeno s pogodbo o posredovanju drugače . (847 čl.OZ)

Če je pogodba sklenjena pod razveznim pogojem, uresničenje tega pogoja ne vpliva na posrednikovo pravico do plačila.

Posrednik ima pravico do povračila stroškov, ki jih je imel pri izpolnjevanju naročila, če je bilo to izrecno posebej dogovorjeno s pogodbo o posredovanju na podlagi veljavnega cenika nepremičninske družbe.

Če mu je v pogodbi priznana pravica do povračila stroškov, ima pravico do tega povračila tudi v primeru, ko pogodba ni bila sklenjena.

Če je pogodba neveljavna, ima posrednik pravico do plačila, če mu vzrok neveljavnosti ni bil znan.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primeru, če pogodbeni stranki kasneje oziroma po datumu podpisa prodajne pogodbe odstopita od sklenjene pogodbe. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo ali družinskimi člani tretje osebe ali drugo osebo, ki je povezana s tretjo osebo in ni njen družinski član, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko nepremičninska družba zaračuna stroške, ki jih je imela s posredovanjem v višini dogovorjene provizije tudi kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za stroške mora temeljiti na opravljenih poslih glede posredovanja.

Ne glede na prvi odstavek tega člena, nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje, če z naročiteljem sama kot pogodbena stranka sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, oziroma če tako pogodbo z naročiteljem sklene nepremičninski posrednik, ki je za nepremičninsko družbo opravljal posle posredovanja. Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila provizije pred sklenitvijo nepremičninske pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje. Plačilo provizije za posredovanje v prometu z nepremičninami se navezuje za opravljene storitve navedene v 3.členu teh splošnih pogojev.

Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se ta znesek razdeli. Pogodbene stranke morajo v tem primeru obe podpisati pogodbo o posredovanju, saj obe koristita usluge nepremičninske družbe.

 

6. člen - višina provizije

V primeru posredovanja pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini 4% kupnine navedene v prodajni pogodbi nepremične, ki je predmet nakupa oziroma prodaje (brez DDV) .

Če ni drugače dogovorjeno, sme posrednik, ki je dobil naročilo za posredovanje od obeh strank (kupca in prodajalca) zahtevati od vsake stranke samo polovico posredniškega plačila (brez DDV) in samo polovico stroškov, če je bilo dogovorjeno, da se mu povrnejo. (849 čl.OZ) Nepremičninska družba ima v primeru posredovanja pri najemu ali oddaji nepremičnine za stanovanjsko namembnost , pravico do provizije v višini ene mesečne najemnine (brez DDV), ki jo plača naročitelj.

V primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji prostora za namene izvajanja poslovnih storitev ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini dveh mesečnih najemnin (brez DDV), s tem, da vsak od naročiteljev (najemodajalec in najemnik) skladno z 849. členom Obligacijskega zakonika plačata eno mesečno najemnino (brez DDV). Najnižji znesek provizije za posameznega naročitelja znaša 280 EUR (brez DDV).

 

7. člen - obveznosti naročitelja

Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja in predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini. Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma obvestiti nepremičninsko družbo. Nepremičninski družbi je dolžan naročitelj predložiti na vpogled kopijo overjene prodajne pogodbe sklenjene s tretjo osebo v roku 8 dni od njene sklenitve, sicer je nepremičninska družba upravičena do pogodbene kazni v skladu z 10. členom, splošnih pogojev.

 

8. člen - ekskluzivna pogodba o posredovanju

Nepremičninska družba in naročitelj se lahko dogovorita za ekskluzivno pogodbo o posredovanju, kar v pogodbi o posredovanju izrecno določita. Naročitelj v času veljavnosti ekskluzivne pogodbe o posredovanju ne sme za isto nepremičnino skleniti pogodbe o posredovanju z drugo nepremičninsko družbo. Nepremičninska družba lahko prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe in kljub temu ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere je prenesla naročilo. V kolikor naročitelj sam najde kupca za nepremičnino katera je predmet ekskluzivne pogodbo o posredovanju, je nepremičninska družba upravičena do celotne provizije, ki sta jo dogovorila v pogodbi o posredovanju.

 

9. člen - odpoved pogodbe o posredovanju nepremičnine

Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami je sklenjena za določen čas največ devet mesecev.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved mora biti pisna in poslana s priporočeno pošto. V odpovedi morajo biti jasno navedeni razlogi za odpoved pogodbe. Odpoved začne učinkovati takoj, ko jo druga pogodbena stranka prejme.

Če pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami odpove nepremičninska družba in je odpoved v nasprotju z dobro vero in poštenjem, je le ta dolžna naročitelju poravnati dejanske stroške in škodo, ki mu je nastala z odpovedjo pogodbe.

Če pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami odpove naročitelj in je odpoved v nasprotju z dobro vero in poštenjem, je le ta dolžan nepremičninski družbi poravnati dejanske stroške v skladu z trenutno veljavnim cenikom nepremičninske družbe, morebitne druge stroške in škodo, ki ji je nastala z omenjeno odpovedjo pogodbe.

 

10. člen - pogodbena kazen

V spodaj navedenih primerih ima nepremičninska družba pri posredovanju nakupa oziroma prodaje nepremičnine pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini polovice vrednosti provizije, ki bi jo imela nepremičninska družba pravico zaračunati ob normalnemu poteku dogodkov sklenitve kupne pogodbe. Osnova za izračun pogodbene kazni (nakup oz.prodaja) je izhodiščna prodajna vrednost navedena v pogodbi o posredovanju, katero sta podpisala naročnik in nepremičninska družba. Pogodbena kazen v primerih najema-oddaje se zaračuna v višini mesečnega najema, vendar minimalno 280 EUR :

 • v primeru kršitve določil 7. člena splošnih pogojev;
 • v primeru kršitve določil 8. člena splošnih pogojev;
 • v kolikor se naročitelj udeleži pogajanj s tretjo osebo, ki jo je našla nepremičninska družba, brez da bi imel namen skleniti pogodbo, ki je predmet posredovanja oziroma v kolikor naročitelj brez utemeljenega razloga opusti pogajanja s tretjo osebo, ki jo je našla nepremičninska družba;
 • v primeru namernega kršenja 9. člena (tretji odstavek) splošnih pogojev oziroma če pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami odpove naročitelj in je odpoved v nasprotju z dobro vero in poštenjem.

 

11. člen - veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju nepremičnin in urejajo odnose med nepremičninsko družbo in naročiteljem.

Če pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

Pred podpisom pogodbe o posredovanju nepremičninska družba posreduje en izvod splošnih pogojev naročitelju oziroma ga pred podpisom seznani z določili in vsebino vsebino splošnih pogojev kar naročitelj s podpisom pogodbe o posredovanju tudi potrdi.

Morebitne spore iz pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami rešuje pristojno sodišče v Kočevju, 22.02.2010

Vpišite ponudbo za posredovanje - nakup ali prodajo nepremičnine.
NEPREMIČNINE KOČEVJE d.o.o. Trg zbora odposlancev 12 c, 1300 Kočevje Tel:01 89 31 483 Gsm:041/698-697 Email:info@nepremicnine-kocevje.si Www:www.nepremicnine-kocevje.si

Imetniki licence izdane pri: Ministrstvu za okolje, prostor in energijo.

Vpisani v imenik nepremičninskih posrednikov št. 0174201717